- Rejestracja

REGULAMIN SERWISU ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI
COINFORUM

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób funkcjonowania Serwisu.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 30.05.2018r.
3. Czasem właściwym dla Usługodawcy jest CET (Central European Time).
4. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
a. dane dostępowe – Nazwa Użytkownika i Hasło;
b. dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej;
c. Formularz Rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika w celu dokonania rejestracji w Serwisie;
d. Hasło – unikalny ciąg znaków spełniający wymagania techniczne narzucone przez Usługodawcę, wybrany przez Użytkownika, w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych;
e. Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Usługodawcy dla Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług. Dostęp do Konta możliwy jest po zarejestrowaniu i poprawnym zalogowaniu;
f. Nazwa Użytkownika – unikalny identyfikator Użytkownika w Serwisie;
g. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z Serwisu
h. Serwis - system stron internetowych Usługodawcy dostępny pod adresem URL: https://coinforum.pl ;
i. Ty / Użytkownik – osoba korzystająca Serwisu;
j. Usługodawca / My – Coinroom sp. z o.o. , ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa, Polska, KRS: 0000621487, NIP: 5272771777, REGON: 364625784, kapitał zakładowy 100 000 zł wpłacony w całości, organ rejestrowy: SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
1. Korzystasz z Serwisu bezpłatnie.

§ 2.
WYMAGANIA TECHNICZNE

Do prawidłowego działania Serwisu wymagane jest korzystanie z urządzenia podłączonego do sieci Internet.

§ 3.
RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Usługodawca w ramach Serwisu oferuje usługi takie jak:
a. Rejestracja w Serwisie (wymagane wypełnienie Formularza Rejestracyjnego);
b. forum,
c. możliwość wysyłania prywatnych wiadomości,
d. dodawanie treści i materiałów przez Użytkowników.§ 4.
ZASADY KORZYSTANIA

1. Masz prawo prawo korzystać z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Korzystanie wymaga zarejestrowania Konta. Tylko osoby mające Konto w Serwisie mogą dodawać i usuwać posty. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracyjnego należy wskazać Nazwę Użytkownika i Hasło.
3. Korzystając z Serwisu, zobowiązujesz się do:
a. podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami;
b. nie dodawania treści o charakterze bezprawnym;
c. posługiwania się danymi i materiałami, co do których masz pełne prawo do posługiwania się nimi;
d. korzystania z Serwisu w sposób nieprowadzący do utrudniania lub/i zakłócania funkcjonowania Serwisu.
4. Zabronione jest korzystanie z Serwisu do działalności terrorystycznej, sabotażowej bądź innej działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania delików, w tym w szczególności zamieszczania materiałów obrażających jakiekolwiek osoby, zawierających groźby, inwektywy, propagujących nienawiść wobec osób lub/i zwierząt bądź w jakikolwiek sposób je szykanujących, zamieszczania materiałów wulgarnych, nieprzyzwoitych, profanujących, gorszących, obraźliwych, naruszających bądź mogących naruszać dobra osobiste bądź inne dobra prawnie chronione osób, zamieszczania materiałów atakujących, poniżających lub/i popierających przemoc, zachęcających do popełnienia przestępstwa.
5. Zabrania się zamieszczania przekazów reklamowych bez zgody Usługodawcy.
6. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dostarczyłeś treści o charakterze bezbarwnym lub w inny sposób naruszyłeś postanowienia Regulaminu, Usługodawca jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co, do których powziął wiarygodną wiadomość, że są bezprawne lub, że naruszają postanowienia Regulaminu lub otrzymał urzędowe zawiadomienie.

§ 5.
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

2. Usługodawca może badać sposób korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji – cookies - pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, rodzaj używanej przeglądarki, liczba kliknięć w określone zakładki w Serwisie etc.) w tym zbierać dane na temat adresu IP i czasu trwania sesji.
3. Usługodawca ma prawo, według własnego uznania rozszerzyć właściwości, funkcjonalności Serwisu.
4. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa.
5. Usługodawca ma prawo usunąć Konto jeżeli naruszasz Regulamin lub jeżeli nie logowałeś się przez okres dłuższy niż …. dni.


§ 6.
OCHRONA DANYCH

1. Usługodawca jest administratorem danych użytkowników, którzy posiadają konto w Serwisie.
2. Masz prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie zapytania o sposób przetwarzania danych prosimy kierować na adres e-mail: info@coinroom.com
3. Dane osobowe przetwarzane są:
a) bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;
b) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
c) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności i wewnętrznymi dokumentami w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania;
d) w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z funkcjonalności Serwisu;
e) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (obsługa zapytań, reklamacji itp.);
f) w zakresie i celu niezbędnym do otrzymywania newslettera w stosunku do osób, które wyraziły wolę do otrzymywania informacji marketingowych.
4. Cofnięcie zgody na newsletter oznacza, że nie będą dane przetwarzane w takim celu. Usługodawca ma prawo odnotować kto i kiedy cofnął zgodę na otrzymywanie newslettera.
5. Usługodawca ma prawo przechowywać dane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, nie dłużej niż 10 lat od dnia usunięcia.
6. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie podmioty/firmy współpracujące, które zajmują się świadczeniem usług teleinformatycznych dla Nas. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy dalej Twoich danych.
7. Usługodawca może powierzyć do przetwarzania dane osobowe zapisane w systemie teleinformatycznym przetwarzającemu mającemu siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz spełniającemu wymagania przewidziane prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej.
8. Dane nie będące danymi osobowymi, a zawierające dane o sposobie użytkowania Serwisu są przetwarzane przez Usługodawcę bez ograniczeń czasowych i terytorialnych i mogą być udostępniane osobom trzecim współpracującym
z Usługodawcą.


§ 7.
REKLAMACJE

1. Możesz składać reklamacje poprzez kontakt z pomocą techniczną.
2. Reklamacje prosimy składać w możliwie jak najszybszym czasie od dnia wystąpienia szkody (np. wadliwego działania Usługi). W treści zgłoszenia prosimy możliwie dokładnie opisać nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce ich wystąpienia).
3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 14 dni.
4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się̨ dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.


§ 8.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszelkie oprogramowanie i treści zawarte w Serwisie, w tym rozmieszczenie, układ, bazy danych, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio lub video przysługują Usługodawcy albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
2. Nazwa „Cryptonews” używana jest w obrocie gospodarczym na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami bez ograniczeń czasowych przez Usługodawcę i ma na celu identyfikację oraz odróżnienie Usług Usługodawcy względem innych jego produktów i usług oraz odpowiednio produktów i usług osób trzecich. Jest to nazwa handlowa.
3. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez zgody Usługodawcy, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Usługodawcy.
4. Nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w Serwisie.

§ 9.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a. niepoprawnie wpisane dane osobowe;
b. brak dostępu do sieci Internet albo ograniczenia w jego dostępności;
c. poniesione szkody jak i utracone korzyści, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu Usługodawca;
d. poniesione szkody jak i utracone korzyści, które nie zostały spowodowane na skutek umyślnego działania Usługodawcy;
e. linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzone przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.
3. Na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność korzysta z Serwisu.
4. Za pośrednictwem Serwisu nie są świadczone porady biznesowe lub żadne inne.

§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu pod adresem URL: …..
2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
3. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu z działem pomocy technicznej i przesłania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w relacji z konsumentami odpowiednie przepisy obowiązujące konsumenta.
5. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają
w mocy.
6. Usługodawca zgłasza gotowość do ugodowego rozwiązywania spraw, w tym dochodzenia roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). Konsumenci, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów mogą skorzystać z platformy http://ec.europa.eu/consumers/odr/ do rozstrzygania sporów dotyczących Umowy zawartej drogą elektroniczną.
7. Do zmian treści Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.